Aanvraag subsidie praktijkleren

Tijd om, nu het studiejaar 2017-2018 is afgelopen, te inventariseren voor welke medewerkers er een subsidie praktijkleren aangevraagd moet worden. De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijk leerplaatsen en werk leerplaatsen. De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Ook op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U komt in aanmerking voor subsidie als u aan een aantal voorwaarden voldoet

Deze verschillen per onderwijscategorie zoals hieronder omschreven.

  • Basisberoepsgerichte leerweg vmbo: dit geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
  • Leerwerkplekken voor leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo. Let op: deelnemers aan een beroeps opleidende leerweg (BOL) komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • Hbo praktijkleerplaatsen met een opleidingscode in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel is van de opleiding.
  • Werkleerplaatsen voor promovendi en technologische ontwerpers in opleiding op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is gesloten tussen de organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt.

In het mbo en hbo komen alleen opleidingen in aanmerking voor subsidie die zich richten op een volledig diploma. Voor mbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Voor hbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Beheerder is DUO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Zo vraagt u de subsidie aan:

  1. U dient de subsidie digitaal aan te vragen via de website van Agentschap.nl.
  2. Dit doet u door een aanvraagformulier in te sturen, na afloop van het studiejaar maar uiterlijk op 17 september 2018 (vóór 17.00 uur). Het studiejaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018.
  3. Het subsidiebedrag zal worden berekend aan de hand van het totaal aantal subsidieaanvragen dat wordt ingediend met een maximum van € 2.700,- per gerealiseerde praktijk leerwerkplaats of gerealiseerde werk leerplaats.
  4. Uiterlijk 15 december 2018 zal er een besluit over de aanvraag genomen worden.

Uiteraard kunnen wij deze aanvraag ook voor u indienen!

  • Daarvoor hebben wij een machtiging nodig. Neem contact op met ons kantoor dan sturen wij u het formulier Machtiging intermediairs toe.
  • Stuur vervolgens het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier tezamen met de beroepspraktijkvormingsovereenkomst van de betreffende medewerker(s) naar onze salarisafdeling en wij regelen de rest.

De Subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018.

Met vragen neemt u contact op met onze afdeling Werkgeverszaken en vraagt u naar Heidi Hamelinck, hhamelinck@vdvdg.nl of 071 409 04 09.