Viewing posts from: November 2000

Regie op verzuim

by Manon van der Woude on juli 12, 2019
0 comments

Regie op verzuim

Verzuimkwesties komen (helaas) met grote regelmaat voor en leveren werkgevers vaak zorgen en problemen op. Op dit punt kan Van Duyn Van der Geer in de persoon van onze bedrijfsjurist mr. Ingeborg de Vries, u als werkgever goed ondersteunen. Ingeborg heeft de specialistische opleiding Regie op Verzuim (ROV) afgerond. Hierdoor kan zij (nog beter) adviseren over de do’s en don’ts bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wet-en regelgeving met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid 

De wet-en regelgeving met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid is ingewikkeld en constant in beweging, en de (financiële) gevolgen kunnen voor werkgevers groot en langdurig zijn. Daarom is het belangrijk om in een verzuim traject de juiste stappen op het juiste tijdstip te zetten, het verzuimbeleid goed in te richten, en concreet te laten zien welke kosten in dat verband voor rekening van de werkgever komen.

Meer informatie

Zijn er vragen over ziekte of arbeidsongeschiktheid? Is het verzuim in de onderneming nog niet in kaart gebracht? Of wordt het tijd om het verzuimbeleid te herzien? Dan kunnen jullie een beroep op ons doen, u vraagt naar Ingeborg de Vries via 070 409 04 09 of idevries@vdvdg.nl.

Read more

Wetsvoorstel invoering UBO-register

by Manon van der Woude on april 12, 2019
0 comments

Wetsvoorstel invoering UBO-register

Het wetsvoorstel Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register, “ultimate beneficial owner”) is op 4 april ingediend bij de Tweede Kamer en dient vanaf januari 2020 in Nederland in werking te treden. De invoering van het UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn en heeft als doel het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

1. UBO

De UBO is een natuurlijk persoon die uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit die is ingeschreven in het Handelsregister. Dit wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Het betreft dan (in)direct eigenaren met een zeggenschap van ten minste 25% door middel van het houden van aandelen (inclusief toonderaandelen en certificaten van aandelen), stemrechten of ander eigendomsbelang/feitelijke zeggenschap in een NV of BV, een SE, SCE of Europees economisch samenwerkingsverband, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging, stichting, maatschap, de CV, de VOF en de rederij.

Indien niet achterhaald kan worden wie als UBO kwalificeert, dan zullen in principe de bestuurders van de entiteit als UBO in het register worden opgenomen.
Uitzonderingen op verplichte registratie gelden slechts voor beursvennootschappen en hun 100% dochtermaatschappijen, kerkgenootschappen, eenmanszaken, VVE’s, publiekrechtelijke rechtspersonen en enkele historische rechtspersonen.

Ook UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Voor UBO’s van trusts en vergelijkbare rechtsfiguren zal later een vergelijkbare registratieplicht volgen. Als UBO geldt hier onder andere de oprichter, trustee, protector en de begunstigden. Deze rechtsfiguren zijn echter zelden in Nederland gevestigd. Uitzondering hierop is het Nederlandse ‘fonds voor gemene rekening’ dat ook hieronder gaat vallen.

2. Openbare informatie

Een deel van de informatie van de UBO wordt openbaar, dit betreft:

 • Voornaam en achternaam;
 • Geboortemaand en -jaar;
 • Nationaliteit;
 • Woonstaat;
 • Aard en omvang van belang in de entiteit (het percentage belang wordt slechts in bandbreedtes vermeld van 25-50%, 50-75% en 75-100%).

Het register kan slechts op naam van de onderneming doorzocht worden, dus niet op naam van de UBO zelf. Om het UBO-register te kunnen doorzoeken dien je je eerst te registreren en te identificeren. Gegevens kunnen slechts tegen betaling worden opgevraagd. Gegevens die niet openbaar worden gemaakt zijn onder andere BSN, woonadres en kopie van een identiteitsbewijs.

3. Privacy waarborgen

Ondanks de vele kritiek op de schending van privacy kan er slechts in een beperkt aantal situaties verzocht worden om de UBO-informatie af te schermen. Dit kan bijvoorbeeld in geval van een onevenredig risico op ontvoering, chantage, afpersing, geweld etc., minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid.

4. Inwerkingtreding

Het wetsvoorstel ligt nu voor bij de Tweede Kamer en zal bij goedkeuring door zowel Tweede als Eerste Kamer worden ingevoerd in januari 2020. De verplichting om een UBO-register in te voeren geldt voor alle EU-lidstaten en is door veel lidstaten reeds ingevoerd.

Wetsvoorstel invoering UBO-register

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze documentatie? Neem dan gerust contact met ons op. U vraagt naar Bas van Gorp, fiscalist, hij helpt u verder.
bvangorp@vdvdg.nl | 071 409 04 09

Read more

No deal Brexit? Make sure you are prepared!

by Manon van der Woude on maart 8, 2019
0 comments

No deal Brexit? Make sure you are prepared!

All Brexit scenarios, from postponement to cancellation, are still open but we seem to be heading for a 'no-deal' Brexit on March 29th. After the United Kingdom has left the European Union, mutual relationships in several areas will change. In case of a no-deal Brexit, the United Kingdom (hereafter: UK) is no longer part of the European internal market and the customs union. This means that free movement of goods and persons is in principle no longer possible. The most striking changes in a no-deal Brexit will arise in the area of customs and in relation to employees working cross borders. Be prepared for this!

Points of attention regarding import and export

If case your company is doing business with the UK, you will need to be able to make customs declarations. To make this possible you have to consider the following:

 • Request an EORI number (Economic Operators Registration and Identification).
 • Customs declarations: you can outsource this to a customs agent, but also do it yourself. In that case, you have to purchase the necessary software and register with Customs for electronic messaging.
 • Please note: if you do not do business directly with the UK, but you do import or export with transit through, or transshipment in, the UK: you may be able to do this via a ‘Transit procedure’, as a result of which customs clearance and customs duties can be prevented.

Make sure you have insight in additional (customs) costs:

 • Assess the Harmonized System (HS) codes of the goods. You can assess import duties based on these codes. In case of a no-deal Brexit, the import duties in the EU will be subject to the WTO import duties, which also apply to other countries with which there is no trade agreement.
 • UK import duties will apply to import into the UK. These will probably be the same or similar to the EU's WTO rates.
 • Once the import duties are known, you can use this to determine the consequences for profit margins and, if necessary, to revise the pricing of products.

Also for VAT purposes, the status of the UK will change:

 • After the Brexit, export to the UK will be considered export out of EU for VAT purposes and the 0% rate will apply. All transactions will have to be well documented, with which it is demonstrable that the goods have left the EU.
 • VAT is charged on import from the UK. Make sure to request an ‘article 23 license’, so that the moment that VAT becomes due will be deferred to the moment of filing the VAT return (and will then be neutral) instead of VAT becoming due directly at the time of import.

Also keep in mind that it will become obligatory to have export documents, permits and certifications such as the 'Certificate of Origin' and EUR.1 certificate in place for export and import. In addition, please check which additional regulations you have to comply with depending on the sector in which your company is active, for example in the case of trade in strategic goods, animals and plants, medicines, dairy, etc.

Points of attention regarding employees

For British employees who are legally working and staying in the Netherlands at the time of a no-deal Brexit, a transitional arrangement for 15 months is announced. During this period, they can continue to live and work in the Netherlands and they must apply for a permanent residence permit.
For business travelers who commute between the UK and the Netherlands, this does in principle not apply. Britons who only come to the Netherlands (and vice versa) to work will need a work permit. Make sure to start a work permit procedure for these employees as soon as possible, because it may take some time before it is issued!

If a British employee wants to settle in the Netherlands after a no-deal Brexit, a work and / or residence permit is required. The easiest and fastest route for this is to apply for a highly skilled migrant permit for employees with specific knowledge and / or skills. The employer must then be registered as a recognized sponsor with the IND.

The question also arises where employees who work in the Netherlands and live in the UK (or vice versa) should have their social security. The EC Regulation that now regulates where an employee who works cross border is insured will no longer apply after the Brexit. Possible consequence may be that employees are no longer insured, or double, which can lead to considerable costs. Please consider this and take action where necessary!

No deal Brexit? Make sure you are prepared!

More information

Any questions? Please contact Van Duyn Van der Geer and ask for our colleague Bas van Gorp, Tax advisor, at +31 (0)71 409 04 09 and bvangorp@vdvdg.nl.

Read more

No deal Brexit? Wees voorbereid!

by Manon van der Woude on maart 7, 2019
0 comments

No deal Brexit? Wees voorbereid!

Alle Brexit scenario’s, van uitstel tot afstel, liggen nog open maar we lijken nu af te stevenen op een ‘no-deal’ Brexit op 29 maart aanstaande. Na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zullen de onderlinge verhoudingen op meerdere gebieden veranderen. Bij een no-deal Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) niet langer deel uit van de Europese interne markt en de douane-unie. Dit betekent dat vrij verkeer van goederen en personen in principe niet langer mogelijk is. De meest in het oog springende veranderingen bij een no-deal Brexit zullen zich op gebied van douane voordoen en met betrekking tot werknemers die grensoverschrijdend werken. Wees hierop voorbereid!

 

Aandachtspunten met betrekking tot import en export

Indien je handelt met het VK zal je douaneaangiften moeten kunnen doen. Om dit mogelijk te maken moet je onder andere rekening houden met het volgende:

 • Vraag een EORI-nummer aan (Economic Operators Registration and Identification).
 • Doen van douaneaangiften: dit kun je uitbesteden aan een douane-expediteur, maar ook zelf doen. In dat geval moet je de benodigde software aanschaffen en registreren bij de Douane voor elektronisch berichtenverkeer.
 • Let op: doe je niet direct zaken met het VK, maar importeer of exporteer je met doorvoer via of overslag in het VK? Mogelijk kun je dit via een Transit procedure laat lopen, waardoor inklaren en douanerechten voorkomen kunnen worden.

Maak de additionele (douane-) kosten inzichtelijk:

 • Breng de Harmonized System (HS) codes van de goederen in beeld. Op basis van deze codes kun je invoerrechten bepalen. In geval van een no-deal Brexit zullen bij import in de EU de WTO-invoerrechten gaan gelden welke ook voor andere landen gelden waarmee geen handelsakkoord is.
 • Bij invoer in het Verenigd Koninkrijk zullen de (WTO) invoertarieven van het VK gaan gelden. Deze zullen waarschijnlijk hetzelfde zijn of vergelijkbaar met de WTO-tarieven van de EU.
 • Zodra de invoertarieven bekend zijn, kun je aan de hand hiervan de gevolgen voor de winstmarges bepalen en zo nodig de prijsstelling herzien.

Ook voor Btw-doeleinden verandert de status van het VK:

 • Na de Brexit wordt uitvoer naar het VK voor btw-doeleinden export en is het 0% tarief van toepassing, wel zullen alle transacties goed gedocumenteerd moeten worden, waarmee aantoonbaar is dat de goederen de EU hebben verlaten.
 • Bij import uit het VK wordt wel btw verschuldigd. Vraag hiervoor een artikel 23 vergunning aan, zodat de btw pas verschuldigd wordt bij het doen van btw-aangifte (en dan neutraal is) in plaats van direct op het moment van import.

Houd verder ook rekening met de benodigde exportdocumenten, vergunningen en certificeringen zoals het ‘Certificaat van Oorsprong’ en EUR.1-certificaat. Ga daarnaast na aan welke aanvullende regelingen je moet voldoen afhankelijk van de sector waarin jouw onderneming actief is zoals bijvoorbeeld in geval van handel in strategische goederen, dieren en planten, medicijnen, zuivel, etc.

Aandachtspunten met betrekking tot werknemers

Voor Britse werknemers die ten tijde van een no-deal Brexit rechtmatig in Nederland verblijven is een overgangsregeling van 15 maanden aangekondigd. Gedurende deze periode kunnen zij dus blijven wonen en werken in Nederland en moeten zij een definitieve verblijfsvergunning aanvragen.

Voor zakenreizigers die pendelen tussen het VK en Nederland gaat dit in principe niet op. Britten die slechts naar Nederland komen om te werken zullen een werkvergunning nodig hebben (en vice versa idem). Start voor deze werknemers zo spoedig mogelijk een werkvergunningsprocedure op, het kan namelijk enige tijd duren voordat deze wordt afgegeven!

Indien een Britse werknemer zich in Nederland wil vestigen na een no-deal Brexit, dan is in beginsel een werk- en/of verblijfsvergunning nodig. De eenvoudigste en snelste route hiervoor is het aanvragen van een kennismigrantenvergunning voor werknemers met specifieke kennis en/of vaardigheden. De werkgever dient dan wel als verplicht erkend referent te worden geregistreerd bij de IND.

Tevens gaat de vraag spelen waar werknemers die in Nederland werken en in het VK wonen (of andersom), sociaal verzekerd zullen zijn. De EG-verordening die nu regelt waar een werknemer die grensoverschrijdend werkt is verzekerd zal na de Brexit niet meer van toepassing zijn. Mogelijk gevolg kan zijn dat werknemers niet meer, of juist dubbel, verzekerd zijn, hetgeen tot aanzienlijke kosten kan leiden. Breng dit zo spoedig mogelijk in kaart en onderneem actie waar nodig!

No-deal Brexit? Wees voorbereid!

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze documentatie? Neem dan gerust contact met ons op. U vraagt naar Bas van Gorp, fiscalist, hij helpt u verder.

bvangorp@vdvdg.nl | 071 409 04 09

Read more

Aangifte inkomstenbelasting 2018

by Manon van der Woude on februari 13, 2019
0 comments

Aangifte inkomstenbelasting 2018

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Download de Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2018

VDVDG Checklist aangifte IB 2018

 

Vragen? Bel ons gerust, 071 409 04 09, dan helpen wij u op weg.

Read more

belastingaangifte van cryptocurrencies

by Manon van der Woude on januari 24, 2019
0 comments

belastingaangifte van cryptocurrencies

Weet u wat u straks moet afdragen aan de Belastingdienst? U hebt meegedaan met de ‘hype’ en bent in cryptocurrencies gaan beleggen. Dat maakt de aangifte inkomstenbelasting over 2018 een grotere uitdaging. Het verschil tussen de ene en de andere koers kan zomaar in de procenten lopen.

Het leek een grote kans maar blijkt een nog grotere uitdaging

Hoe werkt het nu echt met cryptocurrencies? En dan bedoelen we specifiek met betrekking tot de fiscale aangifte inkomstenbelasting. Omdat u bij de aangifte uw activiteiten op dit vlak zeker niet mag vergeten.

Heeft u meegedaan met de 'hype' om in cryptocurrencies te gaan beleggen?

Deze nieuwe manier om snel geld te verdienen - en mogelijk ook snel te verliezen - is in 2017 door het grotere publiek omarmd. Alhoewel, een ruwe schatting wijst uit dat ongeveer 1% van de bevolking zich hiermee bezighoudt. Dat is niet zoveel. Ook het totale vermogen dat met de crypto-markt is gemoeid, valt eigenlijk nog wel mee. Het gros van de deelnemers komt uit Azië, zijn jong en leggen een klein bedrag in. Wij Nederlanders lopen niet voorop in deze ontwikkelingen, maar we doen wel mee.

Als Nederlandse belastingbetaler omgaan met crypto's

De Nederlandse belastingbetaler heeft ook te maken met de cryptocurrencies. De waarde van uw cryptocurrencies dient u in de regel weer te geven in box 3, waar belastingheffing plaatsvindt over bestanddelen die niet in Box 1 of in Box 2 kunnen worden belast. En waar het niet uitmaakt of er nu winst of verlies gemaakt is op de belegging. Er zal moeten worden afgerekend over de waarde op de zogenaamde waarde-peildatum.

De aangifte kent 3 grote uitdagingen, deze heeft collega Rob Thijssen voor u beschreven in dit artikel. U kunt het gemakkelijk downloaden. Uiteraard kunt u met vragen ook direct terecht contact opnemen via 071 409 04 09 en rthijssen@vdvdg.nl.

Read more

verhoging laag btw-tarief

by Manon van der Woude on december 7, 2018
0 comments

verhoging laag btw-tarief

Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog, van 6% naar 9%. De verhoging betreft met name levensmiddelen, geneesmiddelen, de kapper, de fietsen- en schoenmaker, boeken, tijdschriften, de sportschool, bloemen, planten en bijvoorbeeld werkzaamheden aan woningen die ouder zijn dan twee jaar.

Het overgangsrecht zal soepel zijn

 • Levert u aan ondernemers, dan bent u verplicht een factuur uit te reiken. Als u de factuur in 2018 uitreikt, maar de betaling pas in 2019 ontvangt en/of de prestatie in 2019 verricht/levert, mag u toch het 6%-tarief toepassen. Dit kan interessant zijn als veel wordt geleverd aan zogeheten BTW-vrijgestelde ondernemers zoals ziekenhuizen/medici. Wordt de factuur in 2019 uitgereikt, dan geldt het 9%-tarief, ook als de prestatie in 2018 is verricht/geleverd.
 • Voor BTW-ondernemers die het kasstelsel toepassen (dat zijn er maar weinig), is het anders. Zij zijn de BTW verschuldigd op het moment dat zij de betaling ontvangen. Als zij nog van het 6%-tarief willen profiteren, dan zullen zij de betaling in 2018 moeten ontvangen. Wordt in 2019 betaald, dan is het 9%-tarief van toepassing.
 • Bij prestaties aan particulieren geldt geen factuurplicht. Om bij prestaties aan particulieren nog te profiteren van het 6%-tarief, dan moet er in 2018 betaald worden.

Tip

Dit biedt bijvoorbeeld schilders de mogelijkheid nu al diensten in rekening te brengen tegen het lage btw-tarief en deze pas in 2019 uit te voeren. De particulier moet dan wel in 2018 hebben betaald.

Uitzonderingen

Is de factuur te laat uitgereikt, dus niet uiterlijk de 15e van de maand volgend op de maand van prestatie/levering, dan geldt dit laatste moment als moment ter bepaling van welk tarief van toepassing is.

En indien de BTW-heffing is verlegd, is BTW verschuldigd als de prestatie is verricht, niet het moment waarop de factuur is uitgereikt. Denk aan de buitenlandse ondernemer die aan u levert.

Toepassing in uw specifieke situatie

Ontvangt u graag advies over wat u nu het beste kunt doen in uw specifieke situatie, dan kunt u met uw vragen terecht bij uw vaste contactpersoon bij VDVDG. Zij helpen u graag verder. Bent u nog niet bekend bij ons kantoor maar ontvangt u wel graag advies hierover? Neem dan contact met ons op, u vraagt naar Karin van der Hoeven: kvanderhoeven@vdvdg.nl en 071-4090409.

Er zijn meer wijzigingen in de fiscale regelgeving die wellicht ook van toepassing zijn op uw situatie. Raadpleeg ons dossier met de eindejaarstips, wij hebben er 8 voor u geselecteerd.

 

Eindejaarstips 2018

Read more

eindejaarstips 2018

by Manon van der Woude on december 4, 2018
0 comments

eindejaarstips 2018

Het einde van het jaar is in zicht. Hoogste tijd om de balans op te maken en om u voor te bereiden op het nieuwe jaar. U wilt toch ook weten welke tips u nog moet opvolgen om fiscaal voordeel te halen? Daarom heeft ons fiscale team voor u een selectie gemaakt van 8 eindejaarstips waar dit jaar of in ieder geval in het nieuwe jaar actie op gewenst is (bron: SRA Eindejaarstips 2018).Beste wensen namens VDVDG

Hier onze selectie van 8 eindejaarstips:

 • Speel in op aftrekbeperking box 1
 • Verhoging laag btw-tarief
 • Speel in op lagere tarieven
 • Investeer nog dit jaar in energiezuinige bedrijfsmiddelen
 • Beslis tijdig over de nieuwe KOR-regeling
 • Dividend vóór 2020 uitkeren?
 • Beperking lenen eigen bv
 • Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

De tips toegelicht
Bekijk hier ons online magazine

Eindejaarstips 2018

Ontvangt u graag advies

Neem contact op met uw vaste contactpersoon bij VDVDG of vraag naar collega Karin van der Hoeven, kvanderhoeven@vdvdg.nl | 071 409 04 09.

Read more

Financiële valkuilen bij echtscheiding

by Manon van der Woude on september 27, 2018
0 comments

Financiële valkuilen bij echtscheiding

Wist u dat in 70% van de gevallen de belastingaangifte na een scheiding tot problemen leidt? Emoties krijgen vaak de overhand, waardoor beslissingen rond de verdeling van het vermogen, de alimentatieberekening of de pensioenverdeling niet altijd de beste zijn. Mocht u in deze situatie terechtkomen, dan kan dit uw financiële situatie na de echtscheiding schaden.

Daarom een fiscaal adviseur:

 • Kom er financieel zo goed mogelijk uit
 • Inzicht in uw portemonnee na de scheiding
 • Voorkom problemen achteraf

Onze collega Karin van der Hoeven heeft een artikel geschreven met daarin 4 veel voorkomende valkuilen bij de financiële afwikkeling van een echtscheiding, dit artikel kunt u gemakkelijk downloaden. Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen via 071 409 04 09.

Read more

Rijksbegroting 2019

by Manon van der Woude on september 20, 2018
0 comments

Rijksbegroting 2019

Het nieuwe parlementaire jaar is dinsdag 18 september van start gegaan met de Rijksbegroting 2019. Wat betekent dit voor u én voor uw onderneming? Omdat de Rijksbegroting vaak veel en ook complexe informatie bevat hebben wij ook dit jaar weer de meest relevante informatie op een rijtje gezet.

De Rijksbegroting 2019 in hoofdlijnenRijksbegroting2019

U bekijkt ons online magazine over de Rijksbegroting 2019 met daarin speciale aandacht voor:

 • De hoogtepunten uit de Miljoenennota
 • De meest relevante ontwikkelingen (uitgelicht per thema)
 • Belastingwetgeving – de belangrijkste wijzigingen
 • Een korte toelichting over wat wij voor u hierin kunnen betekenen

Wij lopen met u door de belangrijkste zaken heen en ondersteunen u waar nodig met de toepassing van de nieuwe regels. De Rijksbegroting geeft u nieuwe spelregels voor de toekomst, wij helpen u te anticiperen op die komende nieuwe regels. U bent gemakkelijk en snel up-to-date.

Meer informatie over het Belastingplan 2019 en de nieuwe Belastingwetgeving

Bent u benieuwd wat de impact is van de nieuwe Belastingwetgeving op uw situatie? Heeft u bijvoorbeeld te maken met de verlaging van het vpb tarief, de verkorting van de verliesverrekening met drie jaar en/of de verhoging van tarief box 2? Neem contact op met onze collega Karin van der Hoeven via 071 409 04 09. Zij geeft u graag een toelichting.

Read more